English     Chinese
雅歌招魂     -0001-11-30
漫相思,弹入哀筝柱。伤心千里江南,怨曲重招,断魂在否?【宋】吴文英 莺啼序(一)引歌一群群黑蚂蚁悄悄地从墙角边爬出来,它们无序地赶集一样涌向她的床边。这群去开中央全会的蚂蚁汇聚成一群无政府主义的垃圾,它们爬上她的床,爬上她的脚趾。 她想站起来,用尽全身力气去驱赶,她拿起一把扫帚,拿起一切有力量的物体向那群黑色的“恐怖分子”们砸去。然而那群蚂蚁只是越聚越多,无所......
ioh_çn     -0001-11-30
_ègf-èyvèyugfè-rhuf-ècyuddddddddditttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt